”Genom utsända extrablad meddelade vi i går middags att restaurationsbyggnaden å Styrsö hafsbad (Bratten) under förmiddagen härjats af elden och i grund nedbrunnit

Elden utbröt vid 11-tiden på förmiddagen och började i ett rum i öfra våningen. Den spred sig med stor hastighet och inom kort stod hela byggnaden i ljusan låga. Några värksamma eldsläckningsredskap funnos icke att tillgå och hade väl knappast kunnat rädda den endast några få år gamla byggnaden.

Ställets innehafvare, källaremästare Johansson, satt just vid frukostbordet i stora salen, då han fick höra höga rop. Han skyndade genast ut och uppför trappan, där ropen hördes, och möttes då af eld och rök. De personer, som slagit larm, hade genom fönstren sett eld plötsligen blossa upp inne i ett af rummen.

Man försökte att rädda hvad som räddas kunde. Härför utvecklades nu ett energiskt arbete. Restaurantens stora piano lyckades man få ut på en af gångarna och silfver och värdesaker hann man äfven att rädda. Men en stor del möbler m. m. blefvo lågornas rof. Elden rasade med en sådan häftighet att man ej ens kunde rädda de serveringsbord och stolar, som voro ställda utanför kaféet ute i fria luften, utan dessa brunno till allra största delen upp. Äfven träden omkring skadades svårt af elden.

Så godt sig göra lät hade personalen å hotellet och restaurationen, badgäster och tillskyndande öboar sökt begränsa elden. Man nedhögg till och med ett dussin träd i parken för att hindra eldens spridning. Flera gånger var handlanden Romans hus antändt, men man lyckades alltid att släcka. Hettan var så stark att ångbåten, som anlände vid ½ 12-tiden, ej kunde lägga till vid bryggan.

Då man befarade att elden genom gnistor skulle kunna sprida sig till de närliggande villorna och badhusbyggnaderna, sändes telefonbud med begäran om hjälp till härvarande brandkår. En handkraftsspruta jämte sex man under befäl af brandmästare Blomgren afsändes ock så fort sig göra lät. Det dröjde dock en stund innan man fått sprutan placerad ombord å en pråm, som därefter bogserades ut af två bogserbåtar och ankom till Styrsö kl. 1 e. m. Elden hade emellertid då redan begränsat sig själf sedan den förvandlat den vackra restaurationen till en askhög.

Strax före 12 hade emellertid kanonbåten “Svensksund“ anländt och dess besättning deltog med framgång i släckningsarbetet.

Betjäningens lösören voro oförsäkrade och flera af dem göra ganska afsevärda förluster. Efter hvad det säges skall en af uppasserskorna förlorat öfver 400 kr., som hon hade i en byrålåda. En annan förlorade en mängd nipper. Alla fingo största delen af sina kläder uppbrända.

Källaremästare Johansson kommer att under de närmaste dagarna anordna en provisorisk restauration i Stora hotellet, som skall helt och hållet utrymmas af resande. Sedermera skall så godt sig göra låter en sommarrestauration redan i sommar uppföras i den afbrändas ställe.

Huru elden uppkommit visste man icke. Ryktet förmälde att en spritlampa skulle ha exploderat för en af flickorna, men det bevisades att så ej varit förhållandet Det talades om själfantändning genom en karaffin som stått i solen m. m.

En blifvande polisundersökning torde väl bringa någon klarhet häri.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto som visar Strysö Bratten med kallbadshuset med brygga till höger. På bilden syns även varmbadhuset och hotellet omkring år 1900.