”Botaniska trädgården invigdes högtidligen på söndagen i närvaro av en talrik och representativ samling vetenskapsmän från hela Norden, vilka komma att deltaga naturforskarmötet.

Ordföranden i botaniska trädgårdens styrelse, hr Hjalmar Wijk, gav en historik över trädgårdens tillblivelse och meddelade bl.a., att anslag ur Lindbergska fonden lämnats till ett sammanlagt belopp av 367,000 kr. samt att Göteborgs stad upplåtit de betydande ett par gånger utvidgade markområdena och påkostat iståndsättandet av prefektbostaden och trädgårdsmästarebostället. Han överlämnade anläggningen till staden under uttalande av en förhoppning om att dels önskemålet om en botanisk institution i trädgården snart måtte förverkligas, dels markområden reserveras för eventuella nya utvidgningar.

Hr Axel Carlander mottog å stadens vägnar trädgården med ett tack till styrelsen och trädgårdens prefekt, professor Carl Skottsberg, för det arbete, som  nedlagts på tillkomsten av denna kulturella institution, som värdigt länkade sig till dem, staden Göteborg förut äger.

Professor Skottsberg bragte en hälsning till de närvarande representanterna för de äldre botaniska trädgårdarna i Norden, på vilken professor Elfving från Helsingfors svarade.

Därefter togo de församlade trädgården i närmare skärskådande. Man ansåg allmänt, att den kommer att på ett förträffligt sätt fylla både sin vetenskapliga och praktiska uppgift.

Naturhistoriska muséet öppnat.

Kl. 3,30 i går hade representanter för in- och utländsk naturvetenskap stämt möte i Göteborgs nya naturhistoriska museum, som överlämnades och öppnades definitivt. Ordföranden i museets byggnadsberedning, grosshandlare Olof E. Melin, skildrade i ett tal byggnadsarbetets förlopp under de åtta och ett halvt år, detsamma pågått, samt överlämnade museet till museistyrelsen. Landshövding von Sydow betygade till svar på detta anförande museistyrelsens tack till byggnadsberedningen med ett erkännande särskilt till arkitekt Torulf, intendenten professor Jägerskiöld m.fl.

Mer än en femtedel av kostnaderna ha bestritts av enskilda, underströk landshövdingen, och det höves att härför giva ett offentligt uttryck åt samhällets och muséets tacksamhet. Göteborgs stad har också vid muséets tillkomst visat stor offervilja. Denna har i detta fall varit till och med mera än storartad, då detta ståtliga hem åt en kulturell institution skapats mitt under brinnande kristid.

Hr Carlander mottog muséet på staden vägnar, bl.a. framhållande att av det gamla muséets avdelningar ingen varit så populär som den naturhistoriska. Säkerligen har mången saknat den under den tid samlingarna varit på flyttning. På stadens vägnar framförde tal. Ett tack till muséets styrelse, dess byggnadsberedning och professor Jägerskiöld, slutande med uttalande av en förhoppning om att byggnaden skulle bli till stor glädje för många och gagn för den vetenskapliga forskningen.

Professor Wisén överlämnade en adress från Upsala universitet och framförde samtidigt de svenske universitetens och högskolornas lyckönskningar. På Vetenskapsakademiens och de svenska muséernas vägnar talade professor Lönnberg. Lyckönskningar framfördes i fortsättningen också från Finlands, Danmarks och Norges vetenskapliga värld.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 juli 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 9 juli 1923, visar Botaniska trädgården.