”I dag var inför poliskammaren härstädes instämd en 11-årig gosse, Johan Fredrik Andersson Eklund, som under de senaste månaderna föröfvat en mängd stölder å i hamnen liggande fartyg, därvid han tillgripit flera stycken ur af större eller mindre värde, marinkikare, kopparkittlar m.m. Vid stöldernas föröfvande har han merendels handlat i samråd med eller på uppmaning af en i hamnen kringstrykande qvinna, 17-åriga Judith Serafia Olsson, med hvilken han vanligen sällskapat. Till henne hade han sålt eller på annat sätt öfverlemnat en del af det stulna, hvilket allt sedan hamnat på pantlånekontoren.

Den på så bedröfliga afvägar komne gossen har, enligt hvad hans vid förhöret närvarande fader intygade, ständigt visat sig ytterligt vanartad samt dag och natt drifvit omkring på gatorna och vid hamnen. Äfven har han, så liten han är, vid flera tillfällen misshandlat sin mor. Fadern, som har sju barn, har varit så strängt upptagen med sitt arbete för familjens uppehälle, att han ej kunnat egna sonen den uppsikt som denne behöft.

Judith Olsson på hvilken en stor del af ansvaret faller, var äfven närvarande och erkände sin delaktighet i stölderna. Hon synes vara ganska förhärdad, ty den stränga tillrättavisningen hon fick af polismästaren tycktes göra föga intryck på henne.

Målet remitterades till rådhusrätten, och gossen skall tillsvidare omhändertagas af fattigvården i afvaktan på hans intagande på någon uppfostringsanstalt. Judith Olsson får vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hamnen mot väster vid Masthuggskajen omkring år 1915.