”Få platser i Sverige torde ha vattenfrågan så otillfredsställande ordnad som Lundby å Hisingen invid Göteborg. Hela detta samhälle, bebodt af omkring 10,000 personer, är så godt som i saknad af drickbart vatten. Man har visserligen på sina ställen en eller annan brunn, hvarur den så oundgängliga varan med skopa eller pump hämtas, men man drar sig nog i det längsta för att släcka törsten därmed. Vattnet är odrägligt med en obehaglig smak och kan icke vara hälsosamt. Och till råga på olyckan är tillgången ytterligare begränsad. Under en torr sommar, sådan som den nuvarande, sina t.o.m. många brunnar mer eller mindre fullständigt ut.

Men man kan väl inte lefva utan dricksvatten? Naturligtvis icke. De familjer, som ej ha tillgång därpå, eller icke kunna förmå sig att använda det, som erbjudes, nödgas skaffa sig vatten ända från staden. Om man en afton har sina vägar Strandgatan framåt, så finner man den ena med ankare lastade kärran efter den andra passera från eller till staden. De dragas af arbetare, som för en viss afgift åtagit sig att efter arbetsdagens slut skaffa hem vatten ett par, tre gånger i veckan. Nå, detta är ju bättre än inte, men uppenbart är att systemet lemnar mycket öfrigt att önska. Det ålägger bl.a. familjerna en sparsamhet med vatten, som kan hämma sig på flere sätt.

Här föreligger uppenbarligen ett missförhållande, som så fort som möjligt borde afhjälpas. Antag att en epidemi utbröte därute i samhället – stort som en medelstor stad – hvilken fara löpte icke då äfven den större grannen, staden Göteborg! En och annan sjuklig företeelse bland barnen därute under denna sommar har utgjort särskildt anledning för vederbörande att tänka sig det allra värsta.

Men hvad är att göra? Ja, den frågan har vållat vederbörande hälsovårdsnämd mycket bryderi. Gång efter annan har man haft det viktiga spörsmålet under debatt, men städse har man ryggat för de stora kostnader, som anläggandet af egen vattenledning skulle medföra. Staden, med hvilken Lundby ju skall införlifvas, får nog träda hjälpande emellan, om något skall bli uträttadt inom rimlig tid. Mycket vore redan vunnet, om stadens ledning provisoriskt utsträcktes öfver älfven och några vattenposter anbringades å olika platser i Lundby. Genom samvärkan de båda samhällena emellan borde en sådan anordning väl kunna genomföras.” (Ur: Göteborgs-Posten 2 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Noréns, Pilskogen” (i närheten av Götaverkens nuv. kontor). Ca 1910-15?