”Med gatorna menas här endast våra finaste, Kungsportsavenyen och Vasagatan – åtminstone tills vidare. Det är de, som hädanefter skola bli befriade från de små doftande högar af sopor, som om dagarne fått ligga och sola sig på gatorna tills G.R.-kärrorna nästföljande morgon upphämtat dem en och en. Nu skola soporna samlas in i järnboxar af bortåt två meters höjd, som hålla på att utplanteras mellan trädraderna vid de nämnda esplanaderna och som äro så inrättade att de är luktfritt tillsluta hvad som i dem förvaras. Sedan tagas soporna på en gång ut på morgonen genom en lucka vid marken och samlas i renhållningskärrorna.

Ett 40-tal dylika boxar, som visserligen inte äro några vidare prydnader, men i stället praktiska och ändamålsenliga, skola uppställas vid Avenyen och Vasagatan. Huruvida äfven öfriga gator skola förses med dylika, är ännu ej afgjordt. Modellen till boxarne är tagen från Berlin.” (Ur: Göteborgs-Posten 8 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stäckningsbild med Kungsportsavenyn söderut, med förträdgårdar på ömse sidor på gatan. Utsikt från Nya Allén. I fonden skymtar man entrén till Lorensberg. Bilden tagen innan elektifieringen av spårvagnstrafiken 1902.