”Sextaxameterdroskor komma från och med nästa fredag att sättas i verksamhet af Hyrverksbolaget, som inköpt 61 dylika droskor, tillverkade af Dünhölter & Schölzel i Berlin.

Ofannämnda sex åkdon som i dessa dagar profåkas af polisen blir enspnnardroskor. Taxan för den nya körningen innehåller:

Taxa I: För 1-2 personer inom staden om dagen, med gods, ej öfverstigande i vikt 15 kg., erlägges 50 öre för en väglängd intill 1,000 mtr samt därutöfver 10 öre för hvarje påbörjad väglängd af 500 meter.

Taxa II: För 3-4 personer om dagen inom staden samt för 1-2 personer utom staden erlägges 50 öre för 750 mtr samt 10 öre för hvarje påbörjad väglängd af 375 mtr därutöfver.

Taxa III: För 1-4 personer inom staden om dagen, för 3-4 personer utom staden om dagen samt 1-4 personer inom eller utom staden om natten likasom för 1-4 personer vid färd från järnvägsstaion med droska, som antingen efter uppvisande af nummerbricks tillhandahålles resande eller eljes är till tjänstgöring indelad eller anbefalld, erlägges 50 öre för väglängd intill 500 meter samt därutöfver 10 öre för hvarje påbörjad väglängd af 250 meter.

För väntning utgår betalning före början af en färd med 50 öre intill 10 min. samt vidare med 10 öre för hvarje därefter börjad tid af 5 min. samt under färd med 10 öre för hvarje 5 min.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Järntorget mot norr med hörnhuset vid Järntorgsgatan och Norra Allégatan. Till vänster i bild droskstation med hästdroskor.