”I dessa dagar, kanske redan i morogn, börjar nedläggningen af de första elektriska kablarne. Schaktning pågår nu i trottoaren vid Nya Skeppsbron med början från hörnet af Brogatan, och 41 väldiga kabeltrummor äro hitkomna och upplagda på Packhusplatsen. För att transportera dessa har förfärdigats en särskild kärra eller vagn, som genom sitt ovanliga utseende väckte nog så stor uppmärksamhet i går, första dagen den begagnades. Med två väldiga sidohjul, 2,6 meter i diameter, och med ett litet framhjul och för resten utan skrof, är den också ägnad att framkalla undran. Men att idén af ingeniör C.H.E. Reuterswärd är praktisk, det visade sig nog vid både pålastning och lossning af kabeltrummorna, däraf ingen väger under 3,000 kg, men flera öfver 3,600.

De båda sidohjulen frånskrufvas nämligen, och genom kabeltrumman, förut upprullad på en särskild bädd, trädes kärrans hjulaxel, hvarefter hjulen åter fastskrufvas och två hästar med lätthet draga i väg till bestämmelseplatsen. Trummans aflastning sker naturligtvis på enahanda sätt.

De båda sidohjulen äro af trä, med en bastant skena af järn naturligvis, och därigenom blir hela fordonet ganska lätt.

Arbetet är utfördt af firman O. Guldbrandsen & Son.

Efter hvad vi sport används i utlandet 4-hjuliga kabelvagnar med ett konkavt underrede, hvarpå kabeltrumman rullas upp, men dessa vagnars konstruktion gör dem så tunga, att knappast fyra hästar orkar draga lasset.” (Ur: Göteborgs-Posten 27 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från 29 juli 1902 när den elektriska spårvagnen provkördes på sträckan Järntorget-Slottsskogsgatan. Den 18 juli samma år öppnades linjen för trafik.