Efter att revisorerna gjort anmärkningar i fråga om Slottsskogen togs frågan upp i stadsfullmäktige.

”hr Atterberg, som vände sig mot restaurationsförhållande därstädes. Det har sagts att Slottsskogen är till för arbetarne och att de tre restaurationslokalerna som nu finnas äro goda nog. Men äfven arbetarne ha rätt att få genom konkurrens billiga priser och snygga lokaler. Staden behöfde här en stor lokal med samlingssal, där äfven konserter o.d. kunde äga rum. I Gäfle t.ex. hade man två platser i stadens närhet att välja på för utflykter, hvardera med så stora lokaler att under teknikermötet dukades där sittande bord för 450 personer. Något dylikt ha vi rättighet att fordra äfven i Göteborg. Det är en viktig fråga för Slottsskogen att där blir en snygg och rymlig lokal.

Hr Hedgren framhöll, att då de senaste revisorerna gjort ungefär samma anmärkningar som framställts ett föregående år, vore det lämpligt, att stadsfullmäktige på ena eller andra sättet toge sitt parti, så att Slottsskogsstyrelsen finge veta hvad som önskades. De uttalanden som nu gjorta af revisrorerna rörande dels räkenskaperna och dels plantskolorna. De förra äro ej förda som sig bör, ehuru visserligen åtskilliga ändringar skett och styrelsen förklarat att ytterligare ändringar skola vidtagas. Bland tillgångarna äro således utestående fordringar icke upptagna, icke häller plantor och växande träd, som i inventarieförteckningen upptagits till 30,000 kr. Tal. Uttryckte den förhoppningen, att räkenskaperna måtte föras så, att tillgångar och behållningar upptagas så att de värkligen synas. I fråga om plantskolorna kunde tal. Icke dela revisorernas åsikt. Plantskolorna lämnade en nettoinkomst af öfver 6000 kr. och skulle den försvinna måste motsvarande belopp anvisas. Därför borde icke plantskolorna upphöra. Utom detta ha årets revisorer gjort en ren anmärkning, hvarpå styrelsen icke i något afseende svarat, nämligen ifråga om skogsodlingarna, som ej äro i sitt rätta skick. Huru skulle man här vidlag tolka styrelsens tystnad? Som ett tyst medgifvande att revisorerna ha rätt? Då måste från stadsfullmäktiges sida fordras, att ändring sker. Det vore möjligen lämpligt att återremittera ärendet i denna punkt till Slottsskogsstyrelsen för yttrande. Tal. Hade emellertid intet yrkande härvidlag.

Den af revisorerna tillstyrkta ansvarsfriheten beviljades därefter.” (Ur: Göteborgs-Posten 30 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Vy med parti av Slottskogen 1890 med promenerande män och kvinnor på gångväg.