”Beredningens förfrågan om förbättrade anordningar för stadens torghandel har nu inkommit med betänkande öfver arkitekten J.A. Westerbergs, af hr S.A. Hedlund såsom förslag ingifna af oss förut meddelade ansökan om upplåtelse af ett område å Kungstorget för uppförande af en täckt saluhall.

Beredeningen (hrr A.O. Elliot, M.T. Warmark och F.O. Peterson samt suppleanterne A.W. Lagergren och C.L. Blomgren, de båda senare i st.f. beredningsledamöterne hrr P. Andréen och M. Rubensson, hvilka anmält förfall att deltaga i denna frågas behandling) yttrar:

Uti sitt föregående betänkande har beredningen, jemte upplysnng om Kungstorgets areal och uttalande af sina åsigter om det mål, till hvilket anordningarna för torghandeln bör syfta, äfven lemnat utredning af de skäl, som föranledt berdeningen att afstyrka inrättande för närvarande af en större täckt saluhall å Kungstorget. Vid sin nu hållna öfverläggning har beredningen icke funnit sig föranlåten at frånträda denna mening, hvars giltighet enligt beredningens tanke, vinner ytterligare stöd af den omständigheten, att fördelarne af täckta saluhallar blifva för allmänheten större, om dylika byggnader af mindre storlek förläggas i olika stadsdelar, än om nästan hela torghandeln skulle, genom inrättande af en enda stor saluhall på Kungstorget, sammanföras derstädes.

På samma gång beredningen alltså vidhåller sin mening om olämpligheten af uppförande nu å Kungstorget af en större täckt saluhall, får beredningen mot herr Westerbergs ansökan anföra, att en dylik inrättning skulle för staden vara af så vinstgifvande beskaffenhet, att dess tillvägabringande under inga förhållanden torde kunna, utan förbiseende af stadens bästa, öfverlemnas å enskild person.

Beredningen hemställer följaktligen:

Att stadsfullmäktige, oberoende af den utgång de i förra beredningsbetänkandet framlagda förslag till anordningar för torghandeln kunna erhålla, måtte afslå herr Westerbergs ifrågavarande framställning.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 oktober 1885)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungstorgets nordöstra del, en marknadsdag elller fardag. I fonden Östra Larmgatan.