”Eftersommaren har följt med ända in i oktober. Vädret är fortfarande mildt, men ändtligen i går kom det efterlängtade rägnet, visserligen ingalunda i tillräcklig mängd, men som en ringa början ändå särdeles välkommet för landtmännen. Den torra väderleken har varit allt annat än nyttig för rågarna och betena, och vi ha äfven här i staden fått erfara dess obehagliga följder i en alltjämt ihållande mjölkbrist. För höstplöjningen å lerjord är också rägnet nödvändigt och till och med för den redan inbärgade sädesskörden var det välbehöfligt. Sädesmalningen har nämligen på många håll icke kunnat ske på grund af vattenbristen vid kvarnarne.” (Ur: Göteborgs-Posten 4 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Restaurangmeny daterad 1900-03-24.