”Göteborgs Fältridtklubbs släpjakt i går hade bakom mastern samlat ett fält af 21 ryttare, bland hvilka också denna gång, glädjande att nämna, räknades debutanter. Äfvenledes gjorde några hästar sin första galopp efter klubbens hundar, hvilka visade vägen öfver de för ändamålet gynnsamma fälten å Kolltorps och St. Härlandas egendomar.

Samlingen skedde vid Göteborgs ridhus, därifrån sällskapet kl. 2 startade till platsen för jaktens början, i skogen vid Kärralunds ladugård.

En del åskådare i vagn och på cykel, hvilka tagit plats på vägen vid Bagaregården, fingo snart se jaktsällskapet, framkommande i skogsbrynet i rask galopp öfver öppna fälten. Flera gropar passerades och en jordvall med diken å ömse sidor – ett ej allt för lätt hinder – som dock klarades, några hundra meters ytterligare galopp, och så gjordes en tappt.

Hundarne, något ifriga att komma på nytt spår, togo en afstickare, men leddes snart in på rätt väg, och så gåfvo de sig oemotståndligt af, tätt följda af ryttarskaran. På jämn mark med små hinder, öfver klöfverfält fortsatte galoppen omkring 1,500 meter i en stor bukt upp mot landsvägen, invid hvilken halali blåstes, och så var åter en angenäm ridt efter hundarne slutad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kärralunds herrgård: stallbyggnad och ladugård.