”Vattenmassan i älfven har förminskats genom den ihållande torkan ganska märkbart. En del fabriker, hvilkas maskindrift är beroende af dess vatten, ha på senare tiden t.o.m. fått känning af vattenminskningen. Så t.ex. vid Lilla Edets vattenfall, där bland annat Inlands pappersfabrik på sistone ej kunnat ha på långt när alla slipar i gång till följd af vattenbrist.

Från Sjuntorp meddelas oss, att därvarande vattendrag så sinat ut, att fabriksdriften därstädes icke längre kan hållas i gång medels vattenkraft.

De få kvarnar, som nu finnas i gång, tagas i anspråk af långt bort boende. Så forslas t.ex. mäld till Surte kvarnar ända uppifrån Flundre härad.

Telefonkabeln i Ströms kanal afslets i tisdags af ångaren ”Berghammar”, beroende på det låga vattenståndet i kanalen. Redan i onsdags reparerades kabeln.

Ångaren ”Göta Elf” och ”Elfängen” kunna ej gå upp till den eljes begagnade lastbryggan nedom pappersbruket, utan stanna nedanför Prästestenarne vid den s.k. Husbergs brygga.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Fallet i Sjuntorp.