”I sitt hundrade lefnadsår ingår i dag änkan Birgitta Maria Jonsson, boende Klippgatan n:r 6 i Majorna. Den gamla berättar gärna om händelser, som hon upplefvat. Särskildt lifligt för hennes minne står den stora eldsvådan, som 1858 ödelade hela Majberget, vid den tiden bebyggdt med c:a 50 hus. Hon bodde då därstädes och flyttade därifrån till sin nuvarande bostad, hvraest hon således varit bosatt i 43 år.

Den gamla, som  nu är i det närmaste blind af grå starr samt något döf, är för öfrigt vid god hälsa och hennes utseende tyder knappast på mer än 75 års ålder. Hennes själsförmögenheter äro i det närmaste oförminskade och hennes sätt att berätta tyder på en fullt redig tankegång. Hon ägnas en omsorgsfull vård af sina närmaste anhöriga, dotter, svärson och barnbarn, och detta uppdrag fullgöra de med glädje, emedan hon med sitt barnafromma sinnelag alltid är nöjd och belåten.” (Ur: Göteborgs-Posten 29 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Klippgatan 4,6,8 och 10. Fr.v Majornas 1 rote, nr. 53, i mitten nr. 50. Sträckning mot Carnegieska bruken