”Stora teatern. I går uppfördes Frans Hedbergs bearbetning för scenen af fru Carléns roman »Ett köpmanshus i skärgården», ett gammalt hederligt folkskådespel, hvars förr i tiden bepröfvade förmåga att intressera den stora publiken ännu i dag torde stå bi, att döma af de ganska lifliga bifallsyttringar, som i går ljödo efter aktsluten.

En redogörelse för styckets innehåll är här af flera skäl opåkallad. De, som ännu ej känna till detsamma, äro tvifvelsutan bäst betjänta med att få det framställt af skådespelarne själfva, som göra sin sak på bästa sätt — som man ju kan vänta, då sällskapets förnämsta krafter skickats i elden.

Ståtlig och nobel till figur, hållning och mask var hr Barcklind som den redlige, oskyldigt misstänkte köpmannen; vederbörigt bofaktig i apparation och minspel hr Justus Hagman som styckets svarta får och på sistone afslöjade brottsling. En präktig kapellpredikant, grofkornig och hetsig, men med hjärta af guld — en i allo muntrande företeelse — presterades af hr Oscar Bæckslröm, öfriga viktigare manliga roller innehades af hr Victor Lundberg, som hade en kostlig scen tillsammans med Bæckström, samt hrr Lavén och Elis Olson.

På frun timmerssidan knöt sig största intresset till fru Vahlmans vackra framställning af den oskyldigt anklagades trohjärtade hustru, själf af sin make oskyldigt misstänkt för otrohet. Mindre roller innehades af fröken Johansson, söt som alltid, och fru Barcklind. Ett kort, men roligt inlägg var fru Lamberts drastiska framställning af pigan Uljana.

Stycket står på programmet under de närmaste aftnarne.

J. A.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 8 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Teatern.