”Som bekant hade handels- och sjöfartskomitén som ett af de erforderliga medlen till sjöfartens och den utrikes handelns främjande framhållit anläggandet af större skeppsdockor, rymmande fartyg af modern cert, d.v.s. med en lastdryghet a fänta till 6,000 à 8,000 tons. Komitén hemställde i sådant syfte, att därest dylika dockor åstadkommas staten måtte understödja företagen medelst anslag utan återbetalningsskyldighet, under vilkor att dockorna, vare sig de byggdes fasta eller flytande, skulle erhålla ungefär 150 meters längd, 20 meters bredd i portöppningen och 6 meters djup på tröskeln. Med afseende å platsen för dockorna har betonats angelägenheten däraf, att denna väljes så, att möjlighet finnes att få större reparationsarbeten utförda å de i dockan intagna fartyg. En förutsättning härför vore då, att å platsen funnes en större mekanisk värkstad, som kunde åtaga sig dyliga arbeten.

Göteborgs mekaniska värkstad har, som vi i går omnämnde, tagit initiativ för att söka i Göteborg få till stånd en skeppsdocka, som uppfyller de af handels- och sjöfartskomitén uppställda fordringarna. Värkstadens skrifvelse till finansdepartementet med anhållan om statsanslag härtill är af följande lydelse:

Göteborgs mekaniska värkstads aktiebolag är för närvarande betänkt på att i samband med bolagets stora värkstads- och varfrörelse i Göteborg anskaffa en torrdocka af stora dimensioner, förslagsvis för fartyg af upp till 150 meters längd, 7,5 meters djupgående och cirka 6,000 à 8,000 tons vikt. En sådan docka är redan nu af behofvet påkallad, enär den här förut befintliga s.k. Lindholmens docka dels ofta är upptagen af uti densamma längre tid liggande fartyg, dels är af väl små dimensioner för att anses kunna fylla sin uppgift under kommande års utveckling.

Med kännedom om att staten vid flera föregående fall beviljat medel för understödjande af skeppsdockors byggande och utvidgning samt med stöd af 1900 års handels- och sjöfartskomités utlåtande får bolaget härmed underdånigst hemställa, huruvida och i hvad mån bolaget skulle kunna påräkna statens understöd för ifrågavarande docka, dels ock hvilka förpliktelser bolaget därvid skulle ha att ikläda sig.” (Ur: Göteborgs-Posten 7 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs mekaniska verkstad 1901.