”Under natten till i går antog den snöstorm, som sedan i tisdags herskat vida omkring, en svårartad karaktär. Det formligen hven i luften och snön piskade ursinnigt fram öfver fält och vatten, genom gator och gränder. Det var äkta vinterstämning i den till bolott för ett par dagar sedan så milda naturen. På morgonen hade de allra präktigaste snödrifvor samlats, hvarhälst det nödvändiga skyddet funnits, fönstren prunkade med ståtliga isblommor, marschen å gatorna gick i rask takt, och en och annan pingla sökte göra sig hörd, förkunnande för oss alla, små och stora, att nu vore ändock den första vinterdagen kommen.

Men allt här i världen har minst två sidor. Visst var det trefligt att genom fönstret åse snöflingornas dans, men för dem, som därute i det värksamma lifvet måste känna på, hvad det betyder att arbeta i bitande snöstorm, att öfvervinna däraf uppresta hinder för trafik etc., tedde sig saken gifvetvis helt annorlunda. Redan på morgonen började meddelanden om afbrott i trafiken, om olyckor till sjös och dylikt inlöpa, och på kvällen hade ingått ett ovanligt stort antal uppgifter angående den sent på aftonen ännu pågående, om än mot eftermiddagen något bedarrande snöstormen.

Spårvägstrafiken hade i går stora svårigheter att öfvervinna, dock kunde trafiken hela dagen uppehållas öfverallt med undantag af Slottskogslinien, som var afstängd större delen af dagen.

Å Statens järnägar voro samtliga tåg ungefär en timme försenade. Å nattågen såväl härifrån som från Stockholm måste två lokomotiv anbringas. Å Bärgslagernas järnvägar ankom Kristianiatåget två timmar försenadt, för öfrigt förekom ingen nämnvärd rubbning. Å Västkustbanan måste två uppgående godståg samt uppgående morgontåget mellan Halmstad och Göteborg inställas. Ploglokomotiv, som utsändes från Halmstad, gjorde dock banan så klar att sista ankommande aftontåget kunde taga sig hit, dock två timmar försenadt.

Det från Göteborg i går morse kl. 9,45 utgående kurirtåget, som skulle inträffa i Engelholm kl. 2,45 ankom på grund af snöhinder vid Harplings ungefär 2 timmar försenadt hvarför ingen förbindelse uppnåddes med snälltåget till Malmö, hvilket afgår från Engelholm kl. 2,55.

Nedgående kurirtåget från Göteborg, hvilkets ordinarie ankomsttid till Malmö är 10,35 e.m., var omkring 1 ½ timma försenadt, hvarför förbindelse ej uppnåddes med postbåten Trelleborg–Sassnitz.” (Ur: Göteborgs-Posten 15 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vid Hagakyrkan omkring år 1905.