1900-talets Göteborg

Nya omnibusslinjer

”Den av stadsfullmäktige tillsatta kommittén för ärenden angående yrkesmässig automobilomnibusstrafik har tillstyrkt en del ansökningar angående idkandet av sådan trafik.

Kommittén har sålunda tillstyrkt en linje Göteborg–Mölnlycke–Landvetter med ändstation i Göteborg vid Korsvägen. Denna linje skall trafikeras av en sufflettomnibuss med 13 sittplatser.

Vidare har tillstyrkts en linje Hvitfeldtsplatsen–Sahlgrenska sjukhuset–Toltorp–Mölndals torg, avsedd att trafikeras med två heltäckta bussar med 17 à 18 sittplatser varje hel timma från kl. 6 f.m. till 12 på natten. Till slutstation i Göteborg föreslås Hvitfeldtsplatsen s östra sida vid hörnet av Läroverksgatan.

Dessutom tillstyrkes en linje S:t Eriks torg–Lärje korsväg i Backa socken samt en linje Göteborg–Skrabro i Björlanda socken. Kommittén motiverade sitt tillstyrkande i båda sistnämnda fall med att någon konkurrens med stadens omnibusslinje ej torde komma att uppstå. Båda linjerna skulle ha sin ändstation förlagd till S:t Eriks torg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 november 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: St. Eriks torg.