”Ett par pråmar lastade med plank hade i går natt slitit sig loss från Göteborgs hamn och drifvit ut till skäret Skalkorgarne, där de fastnat. Härifrån togos de i går f.m. på släp tillbaka af ångaren ”Ärlan”, kapten Larsson. Under nuvarande ostliga vind och ström var det förenadt med mycket besvär och möda att fasttaga pråmarne. Tiden för ”Ärlans” ankomst till staden fördröjdes härigenom, varför ångaren ”Vira”, kapten Jonsson, utgick för att efterse hvad det blifvit af ”Ärlan”. De båda ångarne möttes vid Kusten och ”Vira” tog då lastpråmarna på släp, så att ”Ärlan” kunde påskynda sin färd till staden med den mängd passagerare och gods, den hade ombord.” (Ur: Göteborgs-Posten 14 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kolpråmar vid Pustervik, bilden tagen mot norr och Göta älv. I fonden skymtar Göteborgs stads elektricitetsverk.