”Julskyltningen i butikerna i går, den stora skyltsöndagen, hade icke lockat på långt när de stora skaror af beskådande och beundrande, som de föregående åren varit fallet. Hamngatorna och Kungsgatan, hvilka förr brukat myllra af folk på skyltsöndagskvällen, erbjödo nu en jämförelsevis ödslig anblick. Knappt trottoarerna voro upptagna af promenerande.

Orsaken härtill var nog till en del den skarpa kölden, som höll folk inomhus, och till en del manufakturaffärernas förutskickade meddelande att d i år skulle draga in på de stora expositionerna och icke låta de skådelystna se hela butiken omgjort till utställningslokal utan endast de mer eller mindre originellt arrangerade fönsterutställningarna belysta på vanligt sätt. Ingen må ju förtänka butiksägarna att de funnit sig föranlåtna till denna indragning af de öfverdådiga dekorativa anordningar, som oftast varit så omfattande att butiksägare och biträden måst offra ett par nätters sömn för deras utförande och undanrödjande, hvilket dessutom gifvetvis gjort att varorna ibland blifvit ganska illa medfarna.

De stora buiksdekorationerna saknades emellertid icke i går, fastän manufakturaffärerna icke mera excellerade i den vägen. Våra bosättningsmagasiner, herrekiperings- och idrottsaffärer utmärkte sig särskildt. Största publiken drog onekligen en idrottsaffär som på ett lyckadt sätt arrangerat butiken till ett vinterlandskap med en lapp åkande skidor efter en ren, och en rödmålad stuga, liten och hemtreflig. Pälsmagasinerna togo sig ock förträffligt ut och deras värmande varor beundrades så mycket mer i den bistra kölden.

Flera affärer, som annars brukat lysa med en del grannlåt, hade i går inte ens lyst upp sina fönster. Det märktes tydligt på både publiken och butiksanordningarna, att den stora julskyltningen är på retur här i Göteborg.

Samma är ock, enligt hvad vi erfarit, förhållandet i Stockholm. Inga stora arrangemang hade i går vidtagits där som under föregående år. Vädret – snöstorm och yrväder – tvingade också stockholmarne att hålla sig inne.” (Ur: Göteborgs-Posten 16 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bild, troligen från 1950-talet, förberedelse inför juldekoration, krona med ljus, som ska hängas tvärs över gatan.