För 120 år sedan fick skattebetalarna personligen besöka ett kontor för skatteuppbörden och erlägga sin skatt, både den lokala och den till staten. Men det hade varit en tidsödande process att betala skatten, men 1901 infördes en nyordning.

”Bättre anordningar vid skatteuppbörden, åsyftande att minska tidsutdräkten vid skattens erläggande, ha som bekant varit ett länge närdt önskemål härstädes. För en tid sedan anmodade stadsfullmäktige på förslag af stationsinspektor G. Torstensson såväl magistraten som drätselkammaren att vidtaga åtgärder för en ändring till det bättre i detta hänseende, och magistraten, som svarar för kronouppbörden har nu beslutit att på så sätt underlätta denna, att den under januari månad skall försigå i kommendantshuset i två olika lokaler.

– i såväl kommunaluppbörds- som kronouppbördskontoret – i stället för förut i endast en. För bestridande af härmed förenade kostnader anslogo stadsfullmäktige i går 400 kr.” (Ur: Göteborgs-Posten 20 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kommendantshuset vid Gustav Adolfs torg.