”Sällskapet Friluftslekar hade i går afton å Latinläroverket härstädes konstituerande sammanträde under d:r Silfverskiölds ordförandeskap.

Han framhöll, att detta vore ett viktigt ögonblick för vår stad, ja, för hela vårt land. Det vore nämligen nu första gången i Sverige en stadsmyndighet tagit lekfrågan om hand och därmed erkänt dess stora betydelse. Det vore också första gången ett enskildt sällskap, Ungdomens friluftslekar, rönt det stora förtroendet af stadsfullmäktige att styra och leda lekvärksamheten i en hel stad. Icke blott i vårt samhälle, utan äfven på andra håll i vårt land hade man blickarne riktade på det nya, som nu vore i görningen, och uttalade ordföranden den förhoppning, att det rekonstruerade sällskapet skulle komma att motsvara de förväntningar man hyste om det samma. Göteborg vore som bekant den stad i Sverige, där leken först allmänt öfvats, nämligen sedan 1894. Ordföranden vidrörde därpå lekens betydelse i hygieniskt afseende, såsom alstrare af lifsglädje, dess uppfostrande och förädlande värkan på vanor och ingjutande af god samhällsanda.

Sällskapets sammansättning

Sällskapets angelägenheter handhafvas närmast af en styrelse, bestående af 9 medlemmar, af hvilka stadsfullmäktige utse 2 och sällskapet de öfriga, och styrelsen väljer inom sig en ordförande, en vice ordförande, som jämväl är sekreterare och en kassaförvaltare. Styrelsens öfriga medlemmar blifa förmän, hvar och en för en af följande 6 grupper:

Grupp 1 omfattar folkskolans gosslekar;

Grupp 2 omfattar öfriga läroverks gosslekar;

Grupp 3 omfattar folkskolans flicklekar;

Grupp 4 omfattar öfriga lärovärks flicklekar;

Grupp 5 omfattar idrottsöfningar, lek och gymnastik för äldre samt folklekar och folkfäster;

Grupp 6 omfattar praktiska arbeten.

Anmärkning: Uttrycket ”lekar” innefattar äfven idrotts- och allehanda kroppsöfningar i det fria.

Sällskapets värksamhet

Det torde intressera att höra, huru sällskapets värksamhet enligt stadgarne är organiserad:

Gruppernas 1, 2, 3 och 4 förmän och medlemmar åligger att hos styrelsen föreslå allmänna grundsatser för ungdomslekarne och idrottsöfningarne samt formulera lekschema; att behandla frågor rörande bildandet af enskilda föreningar för lek, idrott och gymnastik; att påvärka styrelser, kollegier, lärare och lärarinnor till gynnandet af lekar, utmarscher, fotvandringar, skolresor och vinteridrott; att föreslå organisation af lekarne och idrotterna och dess inordnande i skolschemat; att anordna gemensamma ungdomsfäster i det fria med masstäflingar, gemensamma utmarscher o.dyl.; att i öfrigt på allt sätt tillvarataga och befrämja de olika gruppernas intressen.

Förmannen och medlemmarne af grupp 5 åligger: att anordna lek och idrottsöfningar för arbetare; att hos styrelsen föreslå allmänna grundsatser för bedrifvandet af folklekar och folkfäster samt formulera idrotts- och lekprogram; att värka för att biträden i handel och yrken, elever vid handelsinstitut och tekniska skolor samt andra läroverk, arbetare (äldre och yngre) o.s.v. i sina föreningar upptaga lekar och idrotter i det fria; att anordna folkfäster med masstäflingar; samt att anskaffa instruktörer och ledare för äldre, sär så erfordras.

Förmannen och medlammarne af grupp 6 åligger: att hafva öfverinseende af lekvärksamheten för så vidt denna har afseende på de praktiska anordningarne på fältet; att fördela lekfälten på de olika skolorna, föreningarne och tillfälliga idrotts- och leklag samt anordna lämpliga tider hvardera; att öfva tillsyn om lekplatsernas anläggning och underhåll; att anskaffa och vårda lekredskap m.m.

Sällskapets stadgar hafva vid allmänt sammanträde af ”Sällskapet Ungdomens Friluftslekar” den 21 mars 1901 blifvit antagna samt af stadsfullmäktige godkänts den 5 december 1901.” (Ur: Göteborgs-Posten 21 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bild föreställande lekande barn på Ånäsfältet, Olskroken. Troligtvis 1900-talets början. Bilden kommer från Sällskapet för Friluftslekar, Göteborg. Kom till Göteborgs Historiska Museum 1973 i samband med utställningen ”Vackra, ärorika Slottsskogsvallen 50 år”, från Göteborgs Idrotts- och fritidsnämnd. Fotograf Harry Lindbohm.