”Efter restaurationsbyggnadens brand i somras synes det nya vackra Styrsö hafsbad gå en ny utveckling till mötes. Icke nog med att en ståtlig restaurang uppföres i den nedbrunnas ställe, nu har Styrsöbolaget äfven gått i författning om uppförande af ett nytt stort hotell därstädes. Ritningarna till hotellet ha uppgjorts af arkitekterna Steen och det kommer att innehålla 40 rum utom bostad för betjäning samt blir försedt med läsrum och konversationssalong. Vid öppnandet i dagarne af de inkomna anbuden å hotellets uppförande befunnos dessa vara afgifna af byggmästaren F.O. Peterson, hvars anbud lydde å 42,000 kr., och af byggmästaren B.S. Hansson å 40,000 kr., hvadan den senares anbud antogs. Hotellet skall uppföras något ofvanför den nya restaurangen, på vänster hand, och man får därifrån den präktigaste utsikt åt alla håll, åt Känsö, Älfsborg och Billdal.

Såväl hotellet som restaurangen, hvilken som bekant uppföres af byggmästaren F.O. Peterson, skola vara färdiga den 1 maj nästa år.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Strysö Bratten med brygga, varmbadhuset och hotellet.Vid bryggan en skärgårdsbåt. I bakgrunden restarurangen 1905.