”Intressenterna för Markarydsprojektet ha i dagarna låtit utföra ett förslag till järnvägens förbindande med rangerbangården vid Sävenäs, vilken nu endast beröres av Västra stambanan. Helt nyligen ha samma intressenter som bekant framkastat förslag till lösning av Göteborgs ringbanefråga genom byggande av anslutningslinjer till hamnbanan över Järnbrott – Käringberget – Fiskhamnen samt Askim – Almedal.

Vid uppgörandet av här omnämnda förslag till inledande av den nya banan till Sävenäs har man utgått ifrån, att det är ofrånkomligt att alla Göteborg berörande järnvägar böra få den möjligast direkta anslutningen med rangerbangården. Genom den nu undersökta linjen förbindas även Borås- och Västkustbanorna med Sävenäs, och därigenom löses ett aktuellt spörsmål, som hittills på vist håll betraktats såsom olösligt.

Under förutsättning att persontrafiken till och från såväl Markaryd- som Borås- och Västkustbanorna dirigeras över Olskroken får den utstakade linjen följande sträckning. Den följer Västra stambanans nu under byggnad varande nya ingångslinje till Sävenäs. Här gör banan en kurva mot söder. Efter att ha korsat landsvägen vid Sävenäs framgår linjen så i rak sträckning mot St. Härlanda, passerar Kålltorpsgatan samt gränsen till Örgryte. Linjen framkommer därefter till Kärralunds vägskäl vid Nervsjukhuset. Mellan denna punkt och Kålltorpsvägen förlägges station för Kärralunds villastad. Så fortsätter linien genom Ekparken, öster om villasamhällets gräns. För att inte skada den vackra parken tillgripes en tunnel på 100 meter. Härefter utkommer man på gärdet öster om Örgryte kyrka samt passerar vägen från Stora Torp till Danska vägen. Härifrån fortsätter banan i skogsslänten öster om St. Gårda.

I fullkomligt snörrät sträckning, ända från Kärralund, framkommer så linjen till dalgångens början väster om St. Skårs ladugård. Sedan allén fram till St. Skårs egendom passerats är man framme på ängen mellan St. Skår och Forshaga fabriker där Almedals nya station förlägges.

Härifrån fortsätter man i rak sydlig riktning korsande vägen från tändsticksfabriken till Kallebäck och går under Boråsbanan vid en punkt belägen 970 meter söder om nuvarande Almedals station. Vid vägen från Jästfabriken upp till Presenten inkommer den utstakade linjen på Västkustbanan.

Avståndet från Olskroken är summa 6 km. 850 m. Som jämförelse kan nämnas att nuvarande linjen från jästfabriken till B:s Göteborg är 6 km. 725 m. till Olskroken 8 km. 725 m. och till Sävenäs rangerbangård 10 km. och 725 m.

På hela sträckan mellan Sävenäs och Almedal förekommer i stort sett endast obetydliga arbeten att utföra.” (Ur: Göteborgs Dagblad 9 augusti 1919)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Markarydsbanan. Banvakt A Johansson med rallare. Polis Karlberg från Halmstad placerades i Veinge under tiden för arbetet.