”I september förlidet år utsände som bekant kronolänsman Emil Lundgren i Elfängen till socknarne utmed Göta älf en anmodan att yttra sig angående åtgärders vidtagande för att få bort sprit- och maltdrycksförsäljningen å de ångare, som uppehålla lokaltrafiken Göteborg–Lilla Edet och mellanliggande stationer. Vid oktoberstämmorna voro kommunerna ej sena att hörsamma denna anmodan. Och deras svar blef de lifligaste sympatier för förslaget i fråga. Af de 20 socknarne var det endast en, som uttalade sig däremot. Det märktes tydligt af stämmobesluten att här berörts ett ondt, som det var hög tid att få afskaffadt.

Kronolänsman Lundgren ingick sedan till länsstyrelserna i Vänersborg och Göteborg med anhållan att utskänkningsrättigheter icke vidare måtte medgifvas å de ofvan omnämnde båtarne. Gifvetvis kunde intet resultat af framställningen bli synligt förrän någon ansökan till endera länsstyrelsen om utskänkningsrättigheter förelåg, då . bfhde genom bifall eller afslag därå kunde afgöra saken.

Nu har en dylik ansökan behandlats af länsstyrelsen i Vänersborg, som afslagit densamma. Det gällde utskänkning från den 1 dennes å ångaren ”Elfängen”, som uppehåller lokaltrafiken Göteborg–Gamla Lödöse–Lilla Edet. Däraf följer ock, att utskänkningsrättigheter komma att af nämnda länsstyrelse vägras öfriga här ifrågavarande båtar. Men för att det skall bli något helt amed saken kräfves att det går samma väg med utskänkningen å de älfbåtar, som tillhöra Göteborgs och Bohuslän. Och helt visst skall härvarande länsstyrelse behandla inkommande ansökningar med hänsyn härtill.

De båtar, som här afses, äro ”Elfängen”, ”Göta älf”, ”Romeo”, ”Turisten”, ”Vinga” och ”Nordre älf”.

Kronolänsman Lundgren har för sitt behjärtansvärda, kraftiga initiativ i denna fråga fått mottaga många tacksamhetsbevis. Säkert är, att alla vänner af ordning och nykterhet med stor tillfredsställelse hälsa den goda utgången.” (Ur: Göteborgs-Posten 7 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Gick mellan Göteborg och Lilla Edet på Göta Älv. Byggd 1899 på Eriksbergs MV i Gbg. Mätte 29 x 6 meter lång. Skrotades 1955.