“Vår nyaste gatan, Ingenjörsgatan, är nu färdig för trafik. Det är den lilla gata, som sammanbinder den s.k. Hästbacken med Stora Badhusgatan. Någon betydelse för trafiken har gatan i sitt nuvarande skick icke, men den har kommit till stånd på grund af en flera gånger upprepad begäran därom af tomtägare därstädes, som, om icke någon gata blifvit af, icke kunnat bebygga sina tomter, hvilket nu däremot med det första skall ske. Tomtägarne ha också lämnat bidrat till gatans anläggning, hvartill omkring 20,000 kronor torde ha åtgått.” (Ur: Göteborgs-Posten 9 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utsikt från Silversparres Lith anstalt på Kungshöjd (senare Wezäta).