”Byggnadsverksamheten i Göteborg förra året framgår af följande siffror:

Inom den egentliga staden uppfördes tre nya stenhus, inom 13-20 rotarne (Hasselbladska ängen, södra och östra stadsdelarne) fem och inom Majornas 8:de rote 14.

Tjugu nya trähus, däraf inom 13-20 rotarne 4, Annedal och Landala 6 och Majorna 10.

Förändringar ha företagits å 18 byggnader af sten och 7 af trä.

Af magasins-, fabriks- och dylika byggnader ha tillkommit 5 nya af sten inom egentliga staden och 4 inom 13-20 rotarne samt 2 af trä.

Härigenom ha tillkommit följande nya lägenheter: Inom egentliga staden 8 handelslägenheter, 79 rum och 24 kök i nya stenhusbyggnader, 13 handelslägenheter och 5 rum i förändrade byggnader samt 20 handelslokaler, 2 rum och 1 kök i fabriks- och magasinshus, eller tillsammans 20 handelslokaler, 86 rum och 25 kök. Inom 13-20 rotarne: 18 handelslägenheter, 339 rum och 105 kök utförts i nybyggnader af sten, 27 rum och 20 kök i dylika af trä. Genom förändringar ha i stenhus tillkommit 2 handelslägenheter, 2 rum och 1 kök, och i trähus 14 rum. I samma stadsdelar ha i nya fabriks- och magasinsbyggnader åstadkommits 12 lokaler, 9 rum och 3 kök. Inom Annedal och Landala ha i nybyggda trähus inredts 4 handelslokaler, 104 rum och 89 kök. I de vestliga stadsdelarne, Masthugget och Majorna, ha tillkommit 38 handelslokaler, 532 rum och 225 kök i stenhus, och för trähus äro motsvarande siffror 11, 217 och 192. Genom förändringar åstadkommos 2 handelslägenheter i stenhus, 1 dito samt 2 rum och 1 kök i trähus. I magasins- och fabriksbyggnader ha här ej tillkommit mer än 4 lokaler.

För hela staden tillkommo sålunda under förra året 150 handelslägenheter, 1332 rum och 661 kök. Motsvarande siffror under 1900 voro resp. 140, 967 och 520.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Nybygge vid August Kobbsgat. d. 20 Aug 1913.