”En olyckshändelse, som kostade en människa lifvet, inträffade i måndags middag å Bohus mekaniska värkstad i Örgryte.

Ofanpå värkstadens torkugn befinner sig ett rum, hvarifrån en dörr leder ut till gjutugnsläktaren. Golfvet till detta rum består af tv lager murad sten, mellan hvilka finnes ett lager kolstybb för att isolera värmen från ugnen. Oaktadt arbetarpersonalen förbjudits besöka detta rum hade gjutaren Johannes Svensson, Carl Jonsson, Otto Andersson och handtlangaren Fritz Andersson i måndags gått dit upp för att sofva middag, hvarvid de stängt såväl dörren till gjutugnsläktaren som äfven ett litet takfönster hvilket eljes brukar stå på glänt i hvalfvet.

Då arbetet kl. 2 på middagen efter middagsrasten skulle åter börja, gick en arbetare upp på läktaren för att varsko dem. Han observerade då först, att Fritz Andersson hade krupit ut från rummet och nu låg medvetslös på en skrothög å läktaren. Förskräckt häröfver, tillkallade han hjälp. Vid en närmare undersökning fann man, att de tre andra arbetarne, också lågo medvetslösa inne i vindshvalfvet.

Läkare eftersändes och de sjuke transporterades till sjukhuset. Vid framkomsten dit var Johannes Svensson redan död. Han var född 1854 och efterlämnar hustru och barn. Af de öfriga var Otto Andersson mycket illa däran och först på kvällen vid 8-tiden lyckades man efter energiskt arbete återväcka honom till lif. De båda andra voro snart utom fara.

Man antager, att olyckan förorsakats af giftiga gaser, som trängt upp från torkugnen.” (Ur: Göteborgs-Posten 15 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Mölndalsån, fotot taget från bron vid Getebergs led, söderut. Till vänster Bohus Mekaniska Verkstad.