”Ett betydande antal af stadens manufakturister och större handlande ha, som annons i dagens tidning närmare anger, beslutat att tillsvidare stänga sina affärslokaler kl. 7 e.m. och ha samtidigt anmodat oss att till den köpande allmänheten rikta en uppmaning att så vidt möjligt i god tid före stängningstiden göra sina uppköp för att dymedels möjliggöra denna öfverenskommelses värkliga efterlefvande. I det vi sålunda tillmötesgå denna anhålla begagna vi tillfället att vädja till de butiksinnehafvare, som ännu ej biträdt öfverenskommelsen, huruvuida icke äfven de till den goda sakens fromma skulle kunna begränsa öppethållandet på samma sätt. Vi tro att i de flästa fall detta mycket väl skulle kunna ske utan väsentliga olägenheter, sedan nu tillslutningen blifvit så allmän.” (Ur: Göteborgs-Posten 25 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs-Posten 25 januari 1902.