”De senaste dagarne har, som nämnts, kälkbackarne i Vasaparken varit rent af öfversvämmade af ungdom, som med lif och lust begagnat sig af den uppfriskande kälkåkningen. I går inträffade emellertid, beklagtligt nog, att en fjorton års gosse under åkningen slog sitt hufvud så svårt, att han måste föras till Sahlgrenska sjukhuset. Hopp lär dess bättre finnas om hans vederfående. Händelsen må emellertid utgöra en varning för de unge, att särskildt när stor trängsel råder vid kälkbackarne, iakttaga ordning och försiktighet.” (Ur: Göteborgs-Posten 1 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svea Leffler har fotograferat barnen Greta (f 1908) och Håkan vid Vasaparkens kälkbacke vintern 1914.