”Styrelsen för sällskapet för friluftslekar, som af Göteborgs stad fått i uppdrag att föranstalta kroppsöfningar i det fria för de Göteborgs innevånare, som därtill hafva lust får härmed inbjuda Eder att anmäla Eder som deltagare i dessa öfningar. Öfningarne skola bestå af alla slags bollspel: svensk slagboll, fotboll, gotländsk pärk, knytnäfboll m.m, jämte öfningar i löpning med och utan hinder, längd- och höjdsprång, kulstötning och dylikt. Sällskapet har för afsikt att, om tillslutningen blir tillräckligt stor, äfven anordna folkfäster, vid hvilka tillträde till täflingar mellan olika leklag står öppet:

Det vore önskligt för öfversikts skull och för upprättande af dag- och timschema för de olika sällskap och föreningar, som ämna besöka idrottsfälten, att hugade deltagare sammanslöte sig i leklag och med det snaraste anmälde sig hos handlanden Carl Blidberg, Kungsgatan 23.

Instruktion i kroppsöfningar gifves kostnadsfritt, och lektyg och öfriga redskap tillhandahållas utan afgift. Genom anslagstaflor på idrottsplatserna skola närmare upplysningar gifvas beträffande lektid och de ordningsregler, som kunna anses nödvändiga. Platserna blir tillsvidare Heden och torget vid Majornas allmänna lärovärk. De stå öppna till begagnande hvarje hvardagseftermiddag samt sön- och helgdagar utom under högmässan.

Styrelsen uppmanar härmed alla ynglingar och män att begagna sig af detta tillfälle till ädel förströelse och stärkande friluftslif.” (Ur: Göteborgs-Posten 3 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bild föreställande lekande barn på Ånäsfältet, Olskroken. Troligtvis 1900-talets början. Bilden kommer från Sällskapet för Friluftslekar, Göteborg. Kom till Göteborgs Historiska Museum 1973 i samband med utställningen ”Vackra, ärorika Slottsskogsvallen 50 år”, från Göteborgs Idrotts- och fritidsnämnd. Fotograf Harry Lindbohm.