”Vill härmed påpeka ett missförhållande, som förefinnes, i det att Slottsskogens kälkbacke uthyres på viss tid åt enskilda personer och sällskap. En ung kontorist t.ex., som hela dagen arbetat på det kvafva kontorsrummet och efter kontorstidens slut önskar att få ägna ett par timmar åt kälkbackåkning, denna uppfriskande och för honom så välbehöfliga sport, är förhindrad därtill, då han icke är medlem af den förening eller tillhör det sällskap, som för kvällen hyrt liden. Antingen borde väl kälkbacken få begagnas af hvar och en mot en bestämd afgift eller vara fritt tillgänglig för alla. Som förhållandet nu är, utgör det en oegentlighet som vederbörande torde tillse att snarast möjligt afhjälpa, i synnerhet som det ligger nära till hands att frukta, det samma metod kan komma att tillämpas äfven för skridskobanan.

Observator” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 4 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kälke för barn. Underrede av stålskodda medar och två järnförstärkta bockar; sits: två sidolister som framtill förenar sig med de uppböjda medarna och däremellan tre glest placerade bräder fastskruvade vid bockarna. Framslå mellan medarna varvid styrlina av bomullsrep är fäst.