”T.F. kronolänsmannen i Säfvedals härad F.R. Linton har i går till länsstyrelsen inlämnat följande uppseendeväckande anmälan mot polisinspektören i Örgryte F.O. Leth:

Under min värksamhet som t.f. kronolänsman i Säfvedals härad och i synnerhet hvad Örgryte socken vidkommer har det icke kunnat undgå min uppmärksamhet att ett stort antal förseelser mot 18 kap. 15 § strafflagen förekommit, och vid första sammanträdet af nu pågående vårting med Askims m.fl. härader handlades icke mindre än ett 30-tal mål rörande förseelser mot ofvannämda lagrum. Det har varit företrädesvis i Gårda municipalsamhälle som det onda eller dryckenskapen florerat i så oroväckande grad och gifvetvis måste det finnas anledningar därtill.

En på sin tid anställd undersökning gaf vid handen, att handlanden Nikolaus Andersson i Falken 3, Gårda, tillåtit sig att utöfva oloflig utskänkning af maltdrycker i stor omfattning, och bemälde Andersson blef nästlidne sommar på angifvelse af en del närboende husägare åtalad och dömd för andra resan sådan förseelse.

I tron, att de berusades antal därefter skulle förminskas, kände man sig lugnare inom samhället, men däri vardt man grundligen besviken. Tvärtom uppträdde ännu flera berusade individer än förut.

Många af samhällets invånare hade sedan en längre tid tillbaka afvetat att den i Örgryte socken anställde polisinspektören F.O. Leth vore den egentlige upphofsmannen till allt detta onda och äfven för mig hade för honom såsom polisman synnerligen graverande saker omtalats.

Emellertid har den af mig anställda undersökningen bragt i dagen, att polisinspektören F.O. Leth under en längre tid icke blott gynnat den af Nikolaus Andersson bedrifna lönkrogerirörelsen utan äfven af honom mottagit mutor för att i sin mån förhindra ett beifrande af förseelsen.

Med relaterande af detta allt hemställer jag ödmjukast att Kon. Befallningshafvande behagade mot polisinspektör F.O. Leth vidtaga de åtgärder, hvartill fog må förefinnas.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Södra Kustbanegatan, parti söderut. Ca 1915-20? Obs! Banan dubbelspårig 1929-30 (Medd.: kamrer Stig Nyberg, Göteborg)