En motion om bättre anordningar för fiskhandeln väcktes vid gårdagens Stadsfullmäktigemöte av hr. E. Andrie.

”Motionären anser tidpunkten nu vara inne att vidtaga sådana åtgärder, att bristerna i fråga om fiskhandeln undanrödjas. Att decentralisera handeln med fisk kunde väl vara lämpligt i hvad den rör månglerirörelsen, men icke beträffande den direkta tillförseln, för hvilken torde kräfvas ytterligare ett centraltorg. Att stadens befolkning ofta får nöja sig med dålig fisk orsakas till väsentlig grad af de bristfälliga anordningar, under hvilka denna, till stor del fattigt folks föda, tillföres försäljningsställena och tillhandahålles allmänheten.

Motionären hemställer på grund af anförda skäl

Att helsovårdsnämnden förordar det all torgförd fisk skall vara slaktad lefvande eller isad då den till salu utbjudes;

Att stadsfullmäktige låta vid Vädersågen, Kusten eller annan i de vestra stadsdelarne belägen lämplig plats anordna ett större fisktorg, eventuellt försedt med saluhall och lämpliga förvaringsrum.

En bidragande orsak till de nuvarande otillfredsställande förhållandena ligger, säger motionären vidare, utan tvifvel i Fisktorgets svårtillgänglighet från sjön. Torget är målet för ett ständigt växande antal fiskebåtar hvilka år från år ökas i storlek, omständigheter som i och för sig i väsentlig mån försvåra trafiken ihamnen. Vid de platser jag här ofvan framhållit är som bekant, älfven bred, så att om trafiken af de större fiskebåtarna förlägges till något af de omnämnda ställena, kommer bättre utrymme gifvetvis att beredas i hamnens trängre delar – vägen från sjön när man tar i betraktande strömmens hindrande inverkan blir betydligt afkortad, hvarjämte jag hyser den åsikten, att det för siskebåtarne torde vara möjligt att till sagda platser medföra sina nu för tiden rätt vanliga saltvattensumpar, hvarigenom fisk kan torgföras lefvande.

Men äfven om detta icke vore fallet är det lätt att medels goda förvaringsrum hålla fisken färsk i en lämplig fiskhall. Enligt min öfvertygelse skulle staden ej blott tillgodose sina egna invånares fördel, om tidsenliga förbättringar vidtagas för snabb och rationell torgföring af fisk, utan äfven draga en direkt vinst genom understödjandet af denna färskfiskhandels uppblomstring och utvidgning, i det att större delar af vårt land skulle kunna förse sig med sina behof af detta billiga och närande födoämne genom vår stad som mellanhand.

Motionären hemställer till sist att stadsfullmäktige måtte efter helsovårdsnämndens, hamnstyrelsens, gatu- och vägförvaltningens, poliskammarens samt drätselkammarens hörande i ärendet tillsätta en beredning för inkommande med förslag till förbättrande af de förhållanden, under hvilka fisk här till salu utbjudes.

Motionen bordlades.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fiskkommers.