”Domkyrkorådet beslöt på sammanträde i går afton att ingå till kyrkofullmäktige med begäran om anslag till reparation af Domkyrkan i enlighet med förslag som framlagts af en inom kyrkorådet för detta ändamål utsedd beredning bestående af byggmästaren F.O. Pterson, arkitekten Adrian Pterson, grosshandl. H.C. Kindberg samt komministrarne Rexius och Franck.

Enligt beredningens af kyrkorådet godkända förslag skall restaureringen omfatta icke blott hvad arkitekten Agi Lindgren föreslagit – d.v.s. orgelläktarens ombyggande, nytt altare och ny sakristia, nya bänkar och nytt golf under desamma m.m. – utan äfven insättande af ny värmeledning, nya fönster, nytt plåttak, införande af elektrisk belysning m.m. Kostnaderna, som enligt hr Lindgrens förslag beräknats till 110,000 kr., skulle därför enligt det af kyrkorådet gillade förslaget uppgå till kr. 198,678: 94.

Restaureringen skulle börja senast den 1 maj 1903 och fortgå under två år, hufvudsakligen sommartiden. Första året skulle yttre och inre taken omläggas och nya fönster insättas och under andra året de öfriga reparationerna värkställas.” (Ur: Göteborgs-Posten 20 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Domkyrkan.