”Folkteatern uppförde i går afton som premiär och som recettföreställning för hr Albin Widberg ”Småstadsbor på vift”, en vådevill af Harald Leippziger, hvilken i Stockholm haft dragningskraft nog att fylla dess Folkteater vid pass 120 gånger. Hr Leipziger förefaller som lustspelsförfattare räkna själsfrändskap med dem som på detta gebit ”ingenting lärt och ingenting glömt”, ty förgäfves letar man efter ringaste spår till originalitet eller försök att höja dialogen öfver Munkbrobanliteterna eller vanlig meningslös Stockholmsjargong. Men sämre kock är han dock ej än att han med tillräckligt antal ”tablåer” till sitt förfogande kan stufva ihop en hvardagsanrättning, som en ej allt för stor finsmakare på det dramatiska området för omväxlings skull kan våga probera.
Som recettagare var ju aftonen hr Widbergs och han fick ock mottaga både publikens kraftiga bifallsyttringar och dess hyllningar i blomsterväg. Bland öfriga rollinnehafvare böra först nämnas dir. Ljungqvist, som spred humors löje öfver en skånsktalande magasinsdräng, och fru Sjöström och fröken Hildur Ljungqvist, hvilka friskt utförde sina uppgifter. Hrr Peters och Paterson som ett par kryddbonesare voro ock till sin fördel.
Publiken, som nästan fyllde salongen, föreföll vara mycket belåten med sin kväll och gaf i kraftiga applåder – äfven för öppen ridå – uttryck åt sin tillfredsställelse.
R.M.” (Ur: Göteborgs-Posten 14 mars 1902)
Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:  Folkteatern, Lorensberg 1897.