“En sådan sällsynt lyckad bazar som denna torde väl få ha bevistat. Att här redogöra för allt hvad den bjuder af ögonfägnad och äfven gedigenhet kan ej falla oss in; vi vilja endast göra en hastig vandring genom de lysande salarne, där den ena färgrika taflan efter den andra rent af bländade ögat och man formligen häpnade öfver de mänga originella idéerna i arrangeringsväg.

I Stora börssalen, dir de i ljusa, varma färger dekorerade salustånden fått sin plats, hade man tillfälle till de mest olikartade inköp. I saluståndet för de kungliga gåfvorna tog föremålen slut redad på middagen. Men äfven vid de andra stånden var kommersen synnerligen liflig och alla de vackra damer, som för tillfället iklädt sig expeditrisens ringa skepnad, om än i de färgrikaste kostymer, hade sannerligen en het dag — och detta i dubbel bemärkelse, ty värmen blef under aftonens lopp på grund af den rådande trängseln nästan olidlig.

Genom det präktigt dekorerade blomsterrummet begåfvo vi oss in i lilla börssalen. Där rådde det gemytligaste kafélif och där gafs überbrett’l-förestallningar. Nyfikenheten på dessa var så enorm, att det icke var möjligt annat än låta publiken cirkulera etter hvarje nummer. I dag blir det, efter hvad vi sport, anordnadt så, att publiken kan njuta af prestationerna under betydligt lugnare omständigheter. Endast ett visst antal åskådare insläppas på en gång, och dessa få vara med om hela programmet innan salen tömmes. Föreställningarna voro verkligen i hög grad sevärda. Fröken Widell föredrog sina gladlynta landsmålssaker, hr Aron Jonasson visade 19:e århundradets dräkter, pantomimen “Citron och Nyponblommor”, Carl Snoilskys japanska saga, gjorde grand succés och mr Jack Jefierson “with his great band of singers from the Pan American Exhibition” var ett godt nummer. Denna afdelnings anordnare, fruarna Jenny Beckemann och Elisabeth Mellgren, ha sannerligen heder af sitt arbete.

Höjdpunkten af allt det sevärda bildade dock det af kammarherre Lagerberg med utsökt smak anordnade ”Minnets tämpel“. Receptionen var mystisk som det ägnar ett dylikt afslöjande af minnesskatter, och en skönhetsmättad sagostämning präglade dessa rum, där prestinnor och genier strålade och luftig dans träddes.

Från denna sagovärld kom man direkt till buffeten — från poesien till prosan. Här serverades smörgåsar, smårätter, kaffe, te, bakverk, öl och annat af glada och tjänstvilliga tärnor.

I handelsbörsens lokal på nedra botten var lotteriafdelningen anordnad, där Fortuna lockade i en mängd former. Där fanns äfven ”American bar“, där det bjöds på utsökta drycker, samt den välsorterade speceriafdelningen, som dekorerats synnerligen smakfullt af hr Sun-dell (Vasa blomsterhandel).

Antalet besökande i går uppgick till nära 3,000 personer och inkomsten torde ha varit betydande.

1 dag har’ inträdesafgiften höjts till 1 krona, en otvifvelaktigt berättigad och välbetänkt åtgärd, ty tillströmningen af besökande var i går onekligen alldeles för starka.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Börsen. Stora Börssalen.