”Hur går det med Trollhättan som turistort, om k.m:ts förslag till uppgörelse mellan kronan och Trollhättans elektriska kraftaktiebolag blir bifallet? Trollhättefallens turistmärkvärdighet skulle genom de tilltänkta åtgärderna betydligt inskränkas i det genom den stora dammanläggningen utanför Hotell Utsikten för statens kraftstation Helvetesfallet skulle försvinna och området där förvandlas till en lugn liten sjö. Och när vattnet släppes ner genom de båda tunnlarna och i öfriga kraftanläggningar längs strömmen, blir icke mycket öfver för strömfåran, åtminstone icke före regleringen af Venerns vattenstånd. Under sön- och helgdagar återtaga dock Gullö- och Toppöfallen sitt vanliga utseende, i det att i kontraktet föreskrifves, att vatten icke får under sabbatstid framföras i bolagets tunnel i större mängd än som oundgängligen erfordras för ernående af kraft för belysning eller samfärdsel.” (Ur: Göteborgs-Posten 8 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Hotell Utsikten och helvetesfallet.