”I inbjudningen heter det bl.a.: Hvad August Kobb under sin lifstid verkat för Göteborgs stads förskönande torde vara alla så bekant, att mycket icke behöfver härom anföras. Därom vittna för öfrigt Kungsparken, Vasaparken och Vasaplatsen, planteringarna omkring Hagakyrkan och å flera andra ställen i staden, regleringarna af de nya stadsdelarne samt sist och icke minst Slottsskogsparken. Med skäl har också allmänheten, i medveten tacksamhetskänsla härför, velat se ett minnesmärke till hugfästande af August Kobbs verksamhet i någon af de af honom skapade anläggningarna. Huru detta monument skall utföras, torde först böra afgöras sedan man erfarit till vilket belopp de insamlade medlen komma att uppgå.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: August Kobb .