När följande insändare skrevs hade Slottsskogen varit en del av Göteborg i knappt två år och det var ännu flera år kvar till dess att parken skulle börja anläggas, men det var ändå en välbesökt plats men alla uppförde sig inte så väl.

”Hemställes till vederbörande om lämplig anstalt icke borde och kunde fogas till stäfjande af det vilda oskick, som bedrifves i Slottsskogen och intill varande bergsstrakter uti att antända eldar, hvilket under förlidna Påskdagar skett, der de gula gräsvallarne på flera ställen afsvedjats och nu fått ett svart, hemskt utseende. Så hade äfven ljungen på åtskilliga ställen antändts i berget sydvest om Landala, allt af oförskämda pojkbytingar, mest från Hagorna. Detta oskick har ofta bedrifvits i den trakten. Borde då icke omtanken bjuda att söka sätta en gräns mot detta onda? Insändaren har efarit att dylika nidingsverk utföras mest af gossar i skolåldern. Om i skolorna barnen finge lära sig bättre hysa aktning för hvad på marken växer torde man kanske icke bli vittne till dylik vettlöshet. Också är det icke stort bättre att barn och äfven äldre folk under sommartiden medelst löfbrytning utplundra och förderfva de unga träden, hvilka man får se ständigt digna under bördan af dyliga parasiter, så snart träden börja gifva löf. Häraf finner man att de unga träden i Slottsskogen hafva ett så förtvinande utseende, att man må ängslas deraf. Föräldrarne i hemmen borde lägga barn och ungdom på hertat att vara skonsamma mot de unga plantorna. Vår stads omgifning är nos naturfattig för att mana härtill! Om våra förfäder varit så likgiltiga som vi äro i nämnda afseende skulle nu knappt några fullvuxna träd här finnas. Skall icke efterverleden banna oss för vår nästan cyniska liknöjdhet i detta fall? Nu hör jus Slottskogstrakten till stadens territorium. Likväl synes de anmärkta oskicket skola komma att fortfarande få fritt fortgå. Kunde ej poliskammaren anställa någon poliskonstapel at upprätthålla ordning och skick äfven i Slottsskogen, åtminstone under Sön- och helgdagar. – – – n.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 25 april 1870)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Änggården invid Slottsskogen 1816.