En kommitté hade arbetat med förslag till det nya konserthuset och 1902 presenterades förslaget, bland annat vilken tomt man tänkte sig för nybygget. Man det fanns de som tyckte att Aschebergsgatan låg i utkanten av staden och var ocentralt. Därför var man tvungen att förklara och försvara förslaget.

”Konserthusets läge föreslås till den s.k. öppna platsen Z, belägen söder om Engelbrektsgatan midt för Aschebergsgatan. Ehuru det medgifves att ett centralare läge är tänkbart och äfven kunde vara önskvärdt, framhålles dock ifrågavarande tomts läge inom den stadsdel, där otvifvelaktigt flertalet konsertbesökare ha sina bostäder, samt närbelägenheten af den blifvande elektriska spårvägslinien genom Vasagatan. Likaledes torde afseende böra fästas på den, efter all anledning att antaga, storartade utveckling åt söder, staden enligt de nya regleringsförslagen just i dessa trakter går till mötes. En annan synpunkt, som bestämt komiterade att välja denna plats, är dess granskap till de stora arbetarestadsdelarne Landala och Annedal, hvilket för konserthusets tillgodogörande för folkkonserter är av synnerlig vikt. En ytterligare omständighet, som ej bör lämnas obeaktad, är platsens goda bärggrund.” (Ur: Göteborgs-Posten 12 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Söder om Engelbrektsgatan. Upplag och arbetsplats för gatukontoret.