”Göteborgs Museum har af d:r Otto Ekstam såsom gåfva i dessa dagar mottagit en högst värdefull samling fanerogama växter från Novaja Semlja, insamlade under hans senaste resa till nämnda ögrupp sistlidne sommar 1901.

D:r Ekstam har dessutom ställt i utsikt att alltjämt föröka denna samling äfvensom att till museet öfverlemna en kollektion Novaja Semlja-mossor, så snart dessas beteckningar hunnit afslutas.

Såsom redan omnämnts kommer doktor Ekstam att äfven denna sommar företaga en forskningsfärd till Novaja Semlja, af hvilken man med allt skäl har att vänta rika och för vetenskapen värdefulla skördar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs Muséum och Kristine kyrka, Göteborg.