”Om friluftslekarnes värde som uppforstringsmedel höll kand. J.W. Åkermark i går sitt andra föredrag under nu pågående lekkurs för lärare och lärarinnor.

Tal. påvisade den sedligt uppfostrande kraft, som ligger i dessa lekar. De befordra uppmärksamhet och handlingskraft, vänja den lekande vid hälsosam själftukt; den egensinnige måste afstå från att drifva sin vilja igenom, den anspråksfulle och högmodige måste liksom de öfrige böja sig under lekregeln, den trätlystne måste tiga och foga sig, den flärdfulle och veklingen måste snart märka, att blott enkelhet och duglighet gälla något på fältet. Genom leken utvecklas sålunda personligheten, under det att dock denna samtidigt och af egen drift underordnar sig det hela. De lekande själfva göra den iakttagelsen, att de bäst vinna sitt syfte genom samarbete. Skoldressyren, såväl den andliga i skolsalen som den fysiska på gymnastiksalen, har en stor uppgift: att lära de unga underordna sig andras vilja och noggrant utföra denna. Leken har den ej mindre betydande: att lära de unge fritt styra sig själfva.

Sedan föreläsaren påpekat lekens förmåga att utveckal modet och beslutsamheten genom den starka viljeansträngning, som ligger i lekens strid, slutade han sitt anförande med följande ord:

”Den pedagogiska korppsuppfostran är noga taget en andlig och sedlig uppgift, som åsyftar danandet af en kraftig vilja och en ädel karaktär. Detta är den fysiska öfningens kanske djupaste innebörd.”

Föredragaren jämförde dessutom bollekarne med öfriga kroppsöfningar och satte dem främst, på grund af de kraf dessa lekar ställa på de lekandes intelligens och karaktär, samt framhöll såsom en stor olycka för vår ungdom, om atlektik och liknande sport skulle döda dessa de finaste af alla kroppsöfningar.

Tal. demonstrerade därefter vår svenska slagboll hvarjämte genom teckningar framställdes de olika sätten att kasta och fånga den lilla handbollen.

Föredraget mottogs liksom förra gången med lifligt bifall. Därefter gick man ut till den praktiska öfningen på Heden. Där utvecklade sig snart ett rörligt och muntert lif. I flere lag spelades vår gamla hederliga svenska slagboll, under det damerna skötte ballongbollen. För första gången var äfven det nyuppförda lekskjulet tilltängligt för allmänheten, och folklekarne tog äfven denna kväll sin början. Man såg två fotbollslag af ynglingar ur arbetareklassen.

Till deltagarna i folklekarne på Heden ha till dato öfver hundra personer anmält sig. En mängd åskådare följde med synbart intresse lekarne.” (Ur: Göteborgs-Posten 27 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg: Heden. Negativ från vindsfynd. Foto omkring 1910. Ytterligare upplysningar saknas.