”Bagaremästaren L.P. Blom, hvilken, som bekant, förut härstädes idkat bagerirörelse med tillhjelp af maskiner, har nyligen uppgjort en plan för att medelst aktieteckning åstadkomma anläggande af ett mekaniskt ångbageri i Göteborg i likhet med hvad förut är fallet i Stockholm, Köpenhamn m.fl. städer.

Med ett anläggnings- och driftskapital af 100,000 rdr, fördelade i 100 aktier å 1000 rdr, skulle då uppföras ett ångbageri med tillhörande siktqvarn. Förmedelst användande af bepröfvade maskiner för degens arbetning samt en ny konstruktion af bakugnen, tror hr Blom sig kunna få arbetskostnaderna så betydligt nedsatta att bröd af såväl gröfre som finare qvalitet skall kunna erhållas till omkr. 30% billigare priser än de nu gängse och det oaktadt en årlig nettovinst af c:a 64,000 rdr uppnås.

Fabriksidkaren James Keiller och lektor G.R. Dahlander ha hvar för sig vitsordat hr Bloms förslag, den sistnämnde i följande ordalag: »Då det i flera hänseenden är af behofvet påkalladt, att brödberedningen genom maskiners tillhjelp blir allmänt införd och då erfarenheten redan visat den praktiska brukbarheten af hr Bloms uppfinningar, är det, efter mitt förmenande, i hög grad önskligt, att hr B. sättes i tillfälle att ånyo börja det af honom i Göteborg idkade mekaniska bageriet».” (Ur: Göteborgs-Posten 1 juni 1870)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stor kringla av guldfärgat trä, snidat i refflor som en snodd kringla. Två upphängningsringar. Från John Askunds Ångbageri på Haga Nygata är ett av stans äldsta bagerier.