”Stadsfullmäktige godkände vid gårdagssamanträdet det af komiterade genom professor Börjeson anskaffade förslaget till postament att utföras i hufvudsaklig öfverensstämmelse med modellen, dock så att, om de anslagen öfverstigande medlen därtill icke kunna af komiterade på enskild väg förskaffas, förslaget endast med aflägsnande af de fyra fristående bifigurerna och med de öfriga smärre ändringar i modellen, som däraf föranledas och af komiterade gillas, må anses af stadsfullmäktige godkändt. Hr Waller ansåg sig kunna rösta ja, enär han ansåg att ett bifall till det föreliggande förslaget icke innebure någon fixering af statyns plats. Beträffande denna syntes det nämligen talaren som om afgjordt företräde måste gifvas åt det alternativa förslag, enligt hvilket statyn skulle uppställas i skärningspunkten mellan Östra Hamngatan och Kungsportsavenyens midtellinier, ett förslag, som talaren också i motion yrkade att gatu- och vägförvaltningen skulle få i uppdrag att taga i förnyadt öfvervägande.” (Ur: Göteborgs-Posten 13 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Provryttaren”, ställning för avprovande av lämpligaste stället å Kungsportsplatsen för Carl IX:s staty, år 1900.