”Under den nu snart tilländagångna vårterminen ha skjutöfningar varit anordnade för gossarna i folkskolans högre afdelning härstädes. Öfningarna ha omfattat dels en teoretisk och del en praktisk kurs. Särskild omsorg har ägnats åt kroppsställningen, inriktningen af geväret m.m., hvarjämte de unga skyttarnes uppmärksamhet fästas vid orsakerna till möjliga felskott o.s.v. Under de 34 timmar, öfningarna pågått, ha inalles 4,000 skott aflossats. För de lärjungar, som vid öfningarna uppnått ett visst poängtal, hade anordnats en särskild prisskjutning. Hvardera hade 5 skott till sitt förfogande. Af de täflande erhöllo 6 gossar ur sjätte och 18 ur femte klassen pris, växlande mellan 3 kr., högsta priset, och 50 öre det lägsta. Dessa små pris utdelades d. 6 d:a af skolinspektören.” (Ur: Göteborgs-Posten 12 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Någon bild på folkskolegossarna har inte påträffats, dagens inlägg illustreras av en samling män vid en av stadens skyttepaviljonger.