”Sedan Konungens Befallningshafvande i länet genom Poliskammaren tillhandakommet beslut den 27 sistlidne Maj, jemlikt §§ 3 och 4 i Kongl. förordningen angånede försäljning af vin och maltdrycker m.m. den 24 Oktober 1885, bestämt, att utöfver befintliga 69 utskänkningsställen i staden Göteborg finge för nästa försäljningsår, räknadt från och med den 1 nästkommande Oktober, finnas högst 35 utskänkningsställen, hvarest finge utöfvas sådan utskänkning af vin och maltdrycker, som i 3 § af nämnda Kongl. förordning omförmäldes, varder härigenom kungjort, att de, som önska för den af Konungens Befallningshafvande bestämda tid af ett år förvärfa någon af ifrågavarande 35 rättigheter, ega att före utgången af instundande Juli månad till Poliskammaren ingifva sina till Konungens Befallningshafvande ställda ansökningar, åtföljda af betyg om god frejd och uppgift å det ställe, der utskänkningen skall idkas. Göteborg den 10 juni 1902.

Poliskammaren.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fasad till huset Magasinsgatan 3, Göteborgs Maltdrycks Aktiebolag.