”Den i måndags å Kungsgatan öfverkörde arbetskarlen Anders Jonasson afled natten till onsdagen å sjukhuset af de vid öfverkörningen erhållna skadorna. Med anledning häraf voro den skenande hästens egare, bokhållare H. Westerberg, körsvennen Janne Johansson m.fl. i dag inkallade i poliskammaren.

Af polisrapporten framgick, att det var samma häst som ofannämnda dag skenat först å Carl Johansgatan och sedan å Kungsgatan. När hästen hejdats i Majorna, körde Janne Johansson honom i skridt in åt staden, men midt för gamla kasernen råkade hästen utan synbar anledning ånyo i sken, hvarvid körsvennen i hörnet af Kaserntorget och Kungsgatan där ena kärrhjulet törnade mot trottoaren, slungades ur fordonet, dock utan att därvid nämnvärdt skada sig. Hästen fortsatte sitt vilda lopp neråt Kungsgatan, där han såsom förut omtalats först slog omkull den gamle Jonasson, som sanslös måste föras till sjukhuset, och sedan stötte emot stenpållarne å bron öfver Vestra Hamnkanalen, så att han föll och fasttogs.

Hästens egare upplyste, att han icke under den tid han egt hästen märkt att denne skyggat eller haft skenvana.

Den aflidne, som, född 1839, var änkeman och barnlös, bodde i huset n:o 87 i Majornas 12:te rote.

Då ingen vårdslöshet från någons sida syntes ha orsakat Jonassons död, utan denna måste anses som ren olyckshändelse, lät poliskammaren vi den företagna undersökningen bero.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kaserntorget. Hästen på bilden har inget med dagens artikel att göra!