”Under såväl förra som innevarande år har en mängd personer hos detektiva polisen anmält att de vid besök å Stora Salutorget härstädes blifvit bestulne å medhafda torgkorgar med diverse varor, hvilka korgar de ställt ifrån sig å torget.

Sedan i anledning häraf efterspaningar för utrönande af hvem som föröfvat ifrågavarande tillgrepp, hvilka en längre tid pågått, utan att tjufven kunnat upptäckas, vidtogs d. 12 d:s den åtgärd att efter anmodan af polisen, en qvinna vid ett försäljningsmagasin å nämnda torg utställde en af henne medhafd korg med matvaror och derefter aflägsnade sig, hvarvid korgen, hvilken efter en kort stund en okänd qvinna tillegnade sig, hvarefter hon, medhafvande korgen, ingick i en närbelägen salubod.

Då qvinnan kort derefter, fortfarande bärande korgen, utkom från saluboden, blef hon af bemälda konstaplar anhållen och befanns vara hustrun Augusta Josefina Börjesson från Lindholmen.

Vid det förberedande förhöret har hustru Börjesson uppgifvit att hon, som är född d. 19 sept. 1848, en dag under försommaren sistl. År å Salutorget tillgripit en korg med matvaror, som hon användt, men deremot förnekade hon trenne andra samma år anmälda torgstölder. Af de under innevarande år anmälda 7 torgstölderna erkände hustru Börjesson sig ha föröfvat 4. Sedan hon uttömt korgarnes innehåll i en medhafd under förra året stulen torgkorg hade hon å torget qvarlemnat de öfriga med undantag af tvenne, hvilka hon inlemnat i ett par källare vid sagda torg.

Vid husvisitation hos hustru Börjesson har anträffats åtskilliga af de såsom stulna anmälda effekterna, bl.a. den först tillgripna korgen.

De stölder hustru Börjesson föröfvat ha icke varit af nöd, utan rent af girighet och ett tillväxande tjufmani. De penningar hon fått af sin man för hushållet hade hon insatt i sparbanken, då hon lyckats på andras bekostnad förskaffa sig mat- och dkricksvaror. I de stulan korgarne ha ibland äfven funnits en del läckerheter, äfvensom andra saker såsom bl.a. garn, väfnader, skodon, strumpor, tobak m.m.

Vid ytterligare företaget förhör med hustru Börjesson har hon återtagit sin förut afgifna bekännelse samt förnekat att hon föröfvat något af de ifrågavarande tillgrepen, utom den korg hon vid anhållandet innehade. Orsaken hvarför hon vid det första förhöret erkänt stölderna uppgaf hon vara att hon då var så betagen af fruktan att hon svarat ja till allt hvarom hon blifvit tillfrågad.

Vid förhöret i går i poliskammaren fortfor hustru Börjesson mycket fräck att neka och tyckte det vara mycket illa gjordt af polisen att lägga ut försåt för henne. Målet remitterades till Rådhusrätten och fick hustru Börjesson under tiden vistas på fri fot, enär hon har ett spädt barn att vårda.” (Ur: Göteborgs-Posten 22 juni 1880)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Korg.