”Till ett synnerligen rått uppförande gjorde sig en student och en annan person i går middag skyldiga i det de togo sig för att bada midt för ett boningshus vid Stamsjön och alldeles nakna sprungo omkring huset samt upp på dess trappa, under det de förde ett fasligt oväsen till stor förskräckelse för husets hemmavarande kvinnliga invånare. Huru långt de gått i oanständigt uppförande är ej godt att säga, om ej en gammal kry sjuttioåring med noblare tankesätt af en händelse kommit till platsen och efter att förgäfves ha förehållit dem det otillbörliga i deras uppträdande gifvit dem – ettordentligt ”kok stryk!” De värda herrarne sökte nog sätta sig till motvärn, men den gamle jägaren var dem för segsliten, så att de funno sig föranlåtna at på ett par timmars omväg rundt sjön retirera mot hemmet, utan att behöfva passera sin tuktomästares egendom.

Till historien hör, att de värda gynnarne hotade att stämma den, som gifvit dem den välbehöfliga läxan. Nå, det vore värkligen bra, om de fullföljde detta hot, ty i så fall kunde man få lära känna vederbörandes namn; de glömde nämligen att presentera sig, innan de försvunno.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 juni 1903)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Parti av Stamsjön Lerum.