”All säden är nu aftagen och den mesta under gynsam och passande väderlek inbergad. Den ter sig sålunda: hvete, af hvilket sädesslag här odlas helt obetydligt, nära medelmåttan; råg på somliga ställen medelmåttig skörd, på somliga ställen något öfver medelmåttan; korn på flera ställen, i synnerhet på Vrångö, total missväxt, på andra ställen långt under medelmåttan; hafre något under medelmåttan. Potatis är lofvande men starkt angripen af röta.

Våra fiskare ha hela veckan ute på det våta elementet haft lyckan glädja sig åt gynsam väderlek och riklig fångst. I torsdag kl. half 6 e.m. prejades vid Skagen af fiskare från Donsö ångaren ’Öresund’, kap. Lindqvist, stadd på resa från Ljusne till Hull. Allt väl ombord.

Dykerichefen S.A. Bing, som för några veckor sedan måste till följd af storm och ogynsam väderlek uppskjuta med bergningen af lybska skeppet ’Schiller’, har under tiden arbetat på det utanför Brännö sjunkna skeppet ’Condor’ och har nu bergat hela lasten samt tänker inom kort äfven upptaga sjelfva fartyget, hvarefter han åter påbörjar bergningsarbetet med skeppet Schiller, som förlist utanför Vrångö, strax norr om Tistlarne.

Vrångö lotsar ha i dessa dagar erhållit en ny lotsbåt, hvilken är särdeles väl bygd samt större än de förra lotsbåtarne. Skada att lotsarne med sina stora dyra båtar nödgas för det mesta ligga ute på kryssning, ofta under hård storm, och se en mängd stora ångbåtar gå sig förbi, utan att få taga dessa ’under sina vingars skugga’.” (Ur: Göteborgs-Posten 17 augusti 1880)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Donsö.